Tekst alternatywny
REGULAMIN
prowadzenia kampanii reklamowych na nośnikach reklamowych

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin niniejszy określa zasady emisji spotów reklamowych Klientów na nośnikach reklamowych – Sieć ekranów CentrumZdrowia.TV będących we własności Firmy Usługowo-Handlowej A.M.K. Krukierek Marcin z siedzibą w Krośnie przy ul. Lewakowskiego 25 pokój 104.
2. Zawierając umowę lub podpisują zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 2
Definicje
Użyte w regulaminie określenia oznaczają

1. Usługodawca – Firma Usługowo-Handlowa A.M.K. Krukierek Marcin z siedzibą w Krośnie
przy ul. Lewakowskiego 8/17, nip. 684 – 227 – 84 - 66
2. Umowa – umowa o świadczenie usług reklamowych zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Klientem
3. Zamówienie – pisemny formularz określający warunki formalno-prawne oraz techniczne planowanej kampanii reklamowej.
4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej składająca zamówienie na przeprowadzenie kampanii reklamowej.
5. Nośniki emisji reklam – system 12szt. zarządzanych zdalnie ekranów o przekątnej ekranu 40cali każdy.
6. Spot reklamowy – oznacza film reklamowy lub promocyjny, ofertę handlową wyprodukowany przez Klienta lub Usługodawcę na życzenie z materiałów powierzonych przez Klienta, emitowany na nośniku reklamowym, w wymiarze i terminie określonym w umowie lub zamówieniu.
7. Emisja spotu – oznacza wyświetlanie spotu reklamowego na nośniku reklamowym.

§ 3
Zamówienia

1. Zamówienia na przeprowadzenie kampanii reklamowej Klient dokonuje poprzez podpisanie umowy lub złożenie zamówienia na odpowiednim formularzu. Umowa lub formularz zamówienia określają w szczególności czas trwania kampanii reklamowej Klienta, ilość emisji spotu w trakcie trwania kampanii, długość spotu reklamowego, ustaloną stawkę za wykonanie usługi oraz szczególne uzgodnienia.

§ 4
Warunki techniczne, zasady emisji

1. Reklamy emitowane są na 12szt. ekran o przekątnej 40 cali każdy.
2. System emisji zlokalizowany jest w zespole poradni specjalistycznych mieszczącym się przy ul. Korczyńskiej 57 w Krośnie (teren Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego). Wszystkie ekrany zamontowane zostały na wysokości oczu potencjalnych odbiorców, zapewniając stały kontakt wzrokowy z prezentowaną ofertą.
2.1 1 ekran zlokalizowany jest wewnątrz budynku przy wejściu głównym do Szpitala (przy rejestracji do poradni).
Emisja reklam odbywa się codziennie w godzinach 06:30 - 20:30
2.2 11 ekranów w holu poczekalni zespołu poradni specjalistycznych (I piętro budynku).
Emisja reklam odbywa się w godzinach funkcjonowania zespołu poradni specjalistycznych, tj. Pn.-Pt. w godz. 7:00–18:00 w Sobotę w godz. 07:00 – 14:00
3. Poniższa tabela przedstawia orientacyjne wartości: dziennej emisji reklam, tygodniowej emisji reklam, czas emisji reklamy w bloku reklamowym. Podane wartości mogą nieznacznie obiegać od rzeczywistych.


Dane techniczne/warianty reklamowe WARIANT I WARIANT II WARIANT III
Wymiary reklamy (cm) szer. x wys.
50 x 89
cały ekran
50 x 89
cały ekran
50 x 89
cały ekran
Dzienna liczba emisji
min. 1584 min. 792 min. 528
Tygodniowa liczba emisji
min. 11 088 min. 5 544 min. 3 696
Czas emisji / blok reklamowy
15 sekund / 5 min 15 sekund / 10 min 15 sekund / 15 min

4. Sieć ekranów CentrumZdrowia.TV emituje reklamy komercyjne oraz najciekawsze informacje z kraju i świata.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w czasie emisji reklam w nadzwyczajnych przypadkach, w sytuacji kiedy emisja ważnej informacji może wpłynąć pozytywnie na przekaz oraz odbiór reklam reklamodawców.

§ 5
Materiały reklamowe

1. W umowie lub Zamówieniu Klient określa również czy dostarczy gotowy spot reklamowy Usługodawcy, czy też zleci Usługodawcy produkcję spotu z powierzonych materiałów.
2. W przypadku gdy Klient dostarcza gotowy spot reklamowy winien on być dostarczony nie później niż 3 dni robocze przed planowaną datą rozpoczęcia emisji spotu reklamowego.
3. Klient oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie do wykorzystywanych w spocie reklamowym znaków graficznych, zdjęć, haseł reklamowych, itp.
4. W związku z oświadczeniem, o którym mowa w § 5 ust.3 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści spotów reklamowych emitowanych na nośnikach reklamowych, w szczególności za naruszenie praw autorskich osób trzecich.
5. Klient zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Usługodawcy przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw przez wykorzystanie przekazanych przez Klienta materiałów, Klient przystąpi do sprawy po stronie Firmy Usługowo-Handlowej A.M.K. Krukierek Marcin, jako interwenient uboczny lub jeśli to możliwe wstąpi do sprawy w miejsce Usługodawcy. Klient zwróci Usługodawcy na jej pierwsze żądanie wszelkie wydatki jakie Firma Usługowo-Handlowa A.M.K. poniosła w związku z powyższymi roszczeniami, w tym w szczególności koszty doradztwa prawnego, koszty postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego, oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

§ 6
Warunki oraz terminy płatności

1. Usługodawca wystawia Klientowi fakturę VAT, płatną z góry, określając w niej formę płatności oraz okres emisji, którego dotyczy zapłata.
2. Ustalona kwota netto zwiększona zostanie o aktualną stawkę podatku od towarów i usług VAT w dniu jej wystawienia.
3. Płatność za przeprowadzoną kampanię reklamową należy dokonać, w terminie wyznaczonym na fakturze.
4. Płatność należy dokonać na rachunek bankowy Usługodawcy w banku wskazanym na fakturze VAT, chyba że postanowienia umowy lub zamówienia stanowią inaczej.
5. W przypadku nie dokonania płatności we wskazanym terminie Usługodawca zachowuje sobie prawo do naliczania odsetek ustawowych za zwłokę oraz zastrzega sobie prawo przerwania emisji spotów reklamowych Klienta na nośnikach reklamowych.
6. Klient upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Klienta.

§ 7
Uprawnienia i zobowiązania stron

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
1.1 przesunięcia terminu rozpoczęcia emisji spotu reklamowego Klienta w przypadku, gdy Klient dostarczy spot później niż 3 dni robocze przed planowaną datą rozpoczęcia emisji spotu reklamowego.
1.2 Odmowy emisji spotu reklamowego, który jest niezgodny z obowiązującym w Polsce prawem, normami etycznymi lub dobrymi obyczajami, albo może naruszyć dobra osobiste osób trzecich lub dobra Usługodawcy, jak również w przypadku gdy spot reklamowy jest złej jakości technicznej uniemożliwiający jego emisję.
1.3 Zaproponowania Klientowi zastępczego terminu emisji spotu reklamowego w przypadku gdy Usługodawca nie może wyemitować spotu reklamowego w wyznaczonym przez strony terminie. Jeżeli zaproponowany przez Usługodawcę termin emisji spotu reklamowego nie zostanie zaakceptowany przez Klienta, wynagrodzenie należne Firmie Usługowo-Handlowej A.M.K. zostaje proporcjonalnie obniżone za okres, w którym nie mogła wyemitować spotu reklamowego, bez prawa do roszczeń odszkodowawczych ze strony Klienta.
2. Klient jest uprawniony do:
2.1 Bieżącej kontroli emisji spotu reklamowego na nośnikach reklam w sposób nie zakłócający pracy Usługodawcy.
2.2 Przeprowadzenia kontroli emisji spotu reklamowego na nośnikach reklamowych w obecności pracownika Firmy Usługowo-Handlowej A.M.K.
3. Klient jest zobowiązany do:
3.1 Dostarczenia Usługodawcy spotu reklamowego w terminie nie później niż 3 dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia emisji lub materiałów do produkcji spotu reklamowego przez Usługodawcę w terminie nie później niż 5 dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia emisji spotu reklamowego, z zastrzeżeniem § 5.
3.2 Współdziałania z Usługodawcą w produkcji spotu reklamowego, poprzez przesyłanie materiałów reklamowych w terminie i należytej jakości oraz akceptacji spotu reklamowego przed rozpoczęciem emisji.

§ 8
Siła wyższa

1. Firma Usługowo-Handlowa A.M.K. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umów (Zleceń Reklamowych), jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jej kontrolą, w tym w szczególności: działań protestacyjnych, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów siły wyższej.
2. W przypadku zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Klienta i zaproponować, o ile będzie to możliwe, inne dogodne dla niego terminy emisji.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany i modyfikacji niniejszego Regulaminu
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2013r.